VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Ký hiệuNgàyHình thức Cơ quan ban hànhTrích yếu
15/2020/NĐ-CP03/02/2020Nghị địnhChính PhủNghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
60/2014/NĐ-CP19/06/2014Nghị địnhChính PhủNghị định về hoạt động in
07/2012/NĐ-CP09/02/2012Nghị địnhChính PhủQuy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành
07/2012/NĐ-CP09/02/2012Nghị địnhChính PhủQuy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành.
83/2011/NÐ-CP20/09/2011Nghị địnhChính PhủQuy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông
72/2011/NĐ-CP23/08/2011Nghị địnhChính PhủSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 và Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm
58/2011/NĐ-CP08/07/2011Nghị địnhChính PhủQuy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính
51/2001/NĐ-CP27/06/2011Nghị địnhChính PhủQuy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện
47/2011/NĐ-CP17/06/2011Nghị địnhChính PhủQuy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính
43/2011/NĐ-CP13/06/2011Nghị địnhChính PhủQuy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
25/2011/NĐ-CP06/04/2011Nghị địnhChính PhủNghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông
25/2011/NĐ-CP06/04/2011Nghị địnhChính PhủQuy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông
02/2011/NĐ-CP06/01/2011Nghị địnhChính PhủQuy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản
110/2010/NĐ-CP09/11/2010Nghị địnhChính PhủNghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ
55/2010/NÐ-CP24/05/2010Nghị địnhChính PhủNghị định 55/2010/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08/07/2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện
55/2010/NĐ-CP24/05/2010Nghị địnhChính PhủNghị định 55/2010/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08/07/2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện
55/2010/NĐ-CP24/05/2010Nghị địnhChính PhủSửa đổi, bổ sung Nghị định 142/2004/NĐ-CP của CP Quy định xử phạt VPHC về bưu chính, viễn thông, và tần số vô tuyến điện
55/2010/NĐ-CP24/05/2010Nghị địnhChính PhủSửa đổi, bổ sung Nghị định 142/2004/NĐ-CP của CP Quy định xử phạt VPHC về bưu chính, viễn thông, và tần số vô tuyến điện
117/2003/NĐ-CP10/10/2003Nghị địnhChính PhủNghị định về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước
116/2003/NĐ-CP10/10/2003Nghị địnhChính PhủNghị định về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
68/2000/NĐ-CP 17/11/2000Nghị địnhChính PhủVề thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp