Thông báo mời thầu dự án: Tăng cường an toàn, an ninh thông tin mạng cho các cơ quan nhà nước.

(10/16/2017 10:54:27 AM)
TÊN GÓI THẦU: Gói thầu số 3: Mua sắm, lắp đặt thiết bị tường lửa và hệ thống thiết bị tường lửa tập trung.

THÔNG BÁO TRÚNG THẦU

(10/4/2017 4:32:43 PM)
Tên gói thầu: Gói thầu số 4 “Mua sắm, cài đặt bản quyền phần mềm, thiết bị lưu trữ và máy chủ”.

Thông báo mời thầu dự án: Nâng cấp phần mềm một cửa điện tử và triển khai cho cấp xã.

(9/25/2017 9:20:10 AM)
TÊN GÓI THẦU: Gói thầu số 2: Xây dựng và triển khai phần mềm một cửa và cổng dịch vụ công.

Thông báo mời thầu dự án: Tăng cường an toàn, an ninh thông tin mạng cho các cơ quan nhà nước.

(8/17/2017 4:31:12 PM)
TÊN GÓI THẦU: Gói thầu số 4: Mua sắm, cài đặt bản quyền phần mềm, thiết bị lưu trữ và máy chủ.

Thông báo mời thầu dự án: Lắp đặt màn hình, bảng điện tử phục vụ công tác thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 1

(8/11/2017 8:14:29 AM)
TÊN GÓI THẦU: Gói thầu số 4: Cung cấp, lắp đặt 01 màn hình điện tử Led 12m2, 06 bảng điện tử 10m2, 04 bảng điện tử 06m2, các phụ kiện đồng bộ và trung tâm điều khiển tập trung.