Thông báo mời thầu dự án: Xây dựng hệ thống thông tin chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp.

(4/26/2018 4:49:46 PM)
Thông báo mời thầu dự án: Xây dựng hệ thống thông tin chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp.

Thông báo mời thầu thuộc dự toán: Hệ thống quản lý nội dung màn hình, bảng điện tử.

(11/3/2017 9:57:26 AM)
TÊN GÓI THẦU: Gói số 2: Mua sắm phần mềm và thiết bị đầu cuối.

Thông báo mời thầu dự án: Tăng cường an toàn, an ninh thông tin mạng cho các cơ quan nhà nước.

(10/16/2017 10:54:27 AM)
TÊN GÓI THẦU: Gói thầu số 3: Mua sắm, lắp đặt thiết bị tường lửa và hệ thống thiết bị tường lửa tập trung.

THÔNG BÁO TRÚNG THẦU

(10/4/2017 4:32:43 PM)
Tên gói thầu: Gói thầu số 4 “Mua sắm, cài đặt bản quyền phần mềm, thiết bị lưu trữ và máy chủ”.

Thông báo mời thầu dự án: Nâng cấp phần mềm một cửa điện tử và triển khai cho cấp xã.

(9/25/2017 9:20:10 AM)
TÊN GÓI THẦU: Gói thầu số 2: Xây dựng và triển khai phần mềm một cửa và cổng dịch vụ công.