Thông báo mời thầu gói thầu số 6: Mua sắm thiết bị phần cứng

(10/3/2018 9:02:42 AM)
Thuộc dự án: Xây dựng hệ thống thông tin chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp

Thông báo mời thầu gói thầu số 4: Giám sát

(10/3/2018 9:01:45 AM)
Thuộc dự án: Xây dựng hệ thống thông tin chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp

Thông báo mời thầu dự án: Xây dựng hệ thống thông tin chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp.

(4/26/2018 4:49:46 PM)
Thông báo mời thầu dự án: Xây dựng hệ thống thông tin chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp.

Thông báo mời thầu thuộc dự toán: Hệ thống quản lý nội dung màn hình, bảng điện tử.

(11/3/2017 9:57:26 AM)
TÊN GÓI THẦU: Gói số 2: Mua sắm phần mềm và thiết bị đầu cuối.

Thông báo mời thầu dự án: Tăng cường an toàn, an ninh thông tin mạng cho các cơ quan nhà nước.

(10/16/2017 10:54:27 AM)
TÊN GÓI THẦU: Gói thầu số 3: Mua sắm, lắp đặt thiết bị tường lửa và hệ thống thiết bị tường lửa tập trung.