Thông báo mời thầu thuộc dự toán: Hệ thống quản lý nội dung màn hình, bảng điện tử.

(11/3/2017 9:57:26 AM)
 
TÊN GÓI THẦU: Gói số 2: Mua sắm phần mềm và thiết bị đầu cuối.

 Nội dung: Mua sắm phần mềm và thiết bị đầu cuối.

Thuộc dự toán: Hệ thống quản lý nội dung màn hình, bảng điện tử.

Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp năm 2017.

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 14 giờ 30 phút, ngày 07/11/2017 đến trước 14 giờ 30 phút, ngày 17/11/2017 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp, Số 12, đường Trần Phú, P.1, TP Cao Lãnh, ĐT.

Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 VNĐ

Thời gian đóng thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 17/11/2017.

Thông báo có hiệu lực từ ngày 02/11/2017.