Thông báo mời thầu dự án: Tăng cường an toàn, an ninh thông tin mạng cho các cơ quan nhà nước.

(10/16/2017 10:54:27 AM)
 
TÊN GÓI THẦU: Gói thầu số 3: Mua sắm, lắp đặt thiết bị tường lửa và hệ thống thiết bị tường lửa tập trung.

Nội dung: Mua sắm, lắp đặt thiết bị tường lửa và hệ thống thiết bị tường lửa tập trung.

Thuộc dự án: Tăng cường an toàn, an ninh thông tin mạng cho các cơ quan nhà nước.

Nguồn vốn: Ngân sách tập trung.

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 14 giờ 30 phút ngày 19/10/2017 đến 14 giờ 30 phút ngày 30/10/2017 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp, Số 12, đường Trần Phú, P.1, TP Cao Lãnh, ĐT.

Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 VNĐ

Thời gian đóng thầu: 14 giờ 30 phút ngày 30/10/2017.

Thông báo có hiệu lực từ ngày 13/10/2017.