Thông báo mời thầu dự án Nâng cấp hệ thống thiết bị phát thanh cơ sở

(6/30/2016 9:01:53 AM)
 
TÊN GÓI THẦU: Gói thầu số 4: Đầu tư thiết bị trạm truyền thanh (30 xã điểm nông thôn mới).

Nội dung: Đầu tư thiết bị trạm truyền thanh (30 xã điểm nông thôn mới).

Thuộc dự án: Nâng cấp hệ thống thiết bị phát thanh cơ sở.

Nguồn vốn: Ngân sách cấp huyện.

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 14 giờ 30 phút, ngày 05/7/2016 đến 14 giờ 30 phút, ngày 15/7/2016 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp. Số 12, đường Trần Phú, P.1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp; Điện thoại (067) 3873999

Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 VNĐ

Thời gian đóng thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 7 năm 2016

Thông báo có hiệu lực từ ngày 30/6/2016