Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2010, nhiệm vụ trọng tâm năm 2011.

(12/24/2010 2:36:45 PM)
 
Ngày 19/11/2010, đồng chí Ngô quang Tuyên – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã ký và ban hành Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2010. Theo đó, trong năm 2010 Sở TTTT đã thực hiện tốt theo đúng tinh thần kế hoạch đã đề ra.

* Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2010:

Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) được Sở TTTT xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành. Trong năm qua thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập và xác minh tài sản, thu nhập theo quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ, Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg ngày 03/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 03/7/2007 của Thanh tra Chính phủ và Thông tư số 01/2010/TT-TTCP ngày 22/01/2010 của Thanh tra Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 03/7/2007 của Thanh tra Chính phủ về kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập. Việc trả lương qua tài khoản cho cán bộ công chức trong đơn vị cũng được thực hiện theo đúng tinh thần của Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Quán triệt và chấp hành nghiêm Quy chế tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Công tác giáo dục, nâng cao ý thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức đối với công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí luôn được Chi bộ, Ban Giám đốc và các đoàn thể quan tâm chỉ đạo sâu sát, được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ công chức.

1. Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Tiếp tục quán triệt Luật phòng chống tham nhũng, các Nghị định của Chính phủ, các văn bản pháp luật về phòng chống tham nhũng trong cán bộ, công chức và nhân dân.

Hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với chủ đề về nâng cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; mỗi CBCCVC tự xây dựng kế hoạch thực hiện thông qua Chi bộ, Đảng bộ và các Đoàn thể nhằm phát huy tính chủ động trong phòng, chống tham nhũng.

Thường xuyên cập nhật văn bản, thông tin về Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thi hành trên trang web của Sở.

Các cuộc họp của Chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên luôn nhắc nhở cán bộ, Đảng viên phải nghiêm túc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng theo chủ đề học tập và làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, quan liêu”. Qua đó nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về ý thức tiết kiệm, về đạo đức, lối sống và tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ. Có 100% CBCC viết bảng đăng ký và bài thu hoạch cá nhân qua 4 năm thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Việc công khai, minh bạch trong hoạt động mua sắm công, xây dựng cơ bản, tài chính-ngân sách, quản lý sử dụng tài sản công, công tác tổ chức cán bộ…

          - Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị:

+ Niêm yết công khai các thủ tục hành chính để tổ chức và công dân tiếp cận dễ dàng.

+ Công khai minh bạch trong hoạt động tài chính: các đề án, dự án được xây dựng và triển khai các bước theo đúng qui trình, đấu thầu, chỉ định thầu đúng qui định của pháp luật.

          + Thực hiện việc trả lương qua tài khoản cho CBCC đúng theo quy định.

+ Chi bộ, Ban Giám đốc Sở luôn nhắc nhở các đảng viên gương mẫu thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo Hồ Chí Minh.

+ Xây dựng và thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2010, công khai các chế độ, định mức, chi tiêu, sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm, công khai thu chi tài chính và các khoản thu chi khác.

            + Công khai, minh bạch trong hoạt động mua sắm công, công tác tổ chức, cán bộ, việc hợp đồng nhân sự, đề bạt, nâng lương, cử đi học …đều thực hiện công khai, dân chủ theo đúng qui trình.

3. Việc cải cách thủ tục hành chính, đổi mới công nghệ quản lý:

Thủ tục hành chính được rà soát, thực hiện đơn giản hóa và niêm yết công khai tại trụ sở, trang Web của Sở được duy trì, thường xuyên cập nhật thông tin, cung cấp đầy đủ các văn bản pháp luật, các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của ngành giúp cho tổ chức và công dân tiếp cận dễ dàng, thuận tiện.

- Triển khai phần mềm văn phòng điện tử (e-Office) quản lý văn bản, hồ sơ và chỉ đạo, điều hành trên mạng nội bộ giúp cho việc giải quyết công việc được nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm thời gian và kinh phí.

- Xây dựng qui trình giải quyết công việc theo tiêu chuẩn ISO (đã hoàn chỉnh đang đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp chứng nhận).

 

*Đánh giá chung về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng.  

- Chi bộ, Ban Giám đốc Sở, các đơn vị trực thuộc và các đoàn thể đã thường xuyên tuyên truyền giáo dục cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị mình, từ đó CBCCVC có ý thức trách nhiệm trong công việc được giao.

- Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công tác thu, chi, sử dụng ngân sách trong mua sắm tài sản, đảm bảo sử dụng có hiệu quả và đúng mục đích;

- Công tác đấu thầu, xét thầu thực hiện công khai, minh bạch, trung thực, khách quan đúng quy định.

- Công khai, minh bạch tất cả các quy trình xử lý công việc, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; kê khai tài sản và thu nhập của cán bộ, đảng viên, công chức; công bố số điện thoại và lịch tiếp dân của Ban Giám đốc; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính…, theo đó, tăng cường việc phòng ngừa và chống tham nhũng tại cơ quan.

*Nhiệm vụ trong tâm công tác phòng, chống tham nhũng năm 2011:

1. Tiếp tục quán triệt Luật và các qui định của pháp luật về phòng chống tham nhũng nhằm nâng cao nhận thức của đảng viên, cán bộ, công chức.

2. Gắn việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh và công tác tự phê bình, phê bình; có chuyên mục về phòng, chống tham nhũng gắn với cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tập huấn, nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cán bộ, công chức; triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

4. Phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của Ban thanh tra nhân dân, các đoàn thể đối với công tác phòng chống tham nhũng, nhất là lĩnh vực thu chi tài chính, quản lý tài sản công, công tác cán bộ…

                                                                                                                                                    T_T