Kế hoạch kiểm tra hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2010.

(11/10/2010 9:08:59 AM)
 
Ngày 05/11/2010, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp đã ký Quyết định ban hành kế hoạch kiểm tra hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2010.


 

Kế hoạch kiểm tra cụ thể như sau:
 
1. Mục đích, yêu cầu:
- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
- Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật của các doanh nghiệp, cơ sở, cửa hàng in, kinh doanh xuất bản phẩm (sách, báo, lịch…).
- Phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đồng thời qua kiểm tra sẽ rà soát, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp quy về quản lý hoạt động xuất bản – báo chí.
 
2. Đối tượng kiểm tra:
Các tổ chức, cá nhân hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 
 
3. Thành phần Đoàn kiểm tra:
- Ông Nguyễn Hữu Phục - P.Giám đốc Sở TT&TT - Trưởng đoàn;
- Bà Lê Thị Thanh Trúc – Phó Chánh Thanh tra Sở TT&TT – Thành viên;
- Ông Nguyễn Công Danh – CB Kiểm tra Sở TT&TT – Thành viên;
- Ông Nguyễn Văn Nhỏ - P.Phòng BCXB - Sở TT&TT – Thành viên;
- Đại diện Phòng PA81, PC64 Công an Tỉnh – Thành viên.
 
4. Thời gian, phạm vi kiểm tra:
- Thời gian kiểm tra: Từ ngày 10/11/2010 đến ngày 12/11/2010.
- Phạm vi kiểm tra: tại địa bàn thành phố Cao Lãnh, thị xã Sa Đéc.
 
5. Nội dung kiểm tra:
- Giấy phép hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Giấy cam kết về điều kiện an ninh trật tự (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).
- Quyết định xuất bản;
- Hợp đồng in, sổ sách đăng ký tài liệu in;
- Kiểm tra thực tế số lượng, nội dung, bản scan...
 
    Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các ngành liên quan để triển khai đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.       
- BCXB -