Số liệu thanh tra, kiểm tra 6 tháng đầu năm 2010.

(7/5/2010 7:04:20 AM)
 
Tính đến thời điểm 20/6/2010, Thanh tra Sở và các phòng VHTT các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh đã tập trung triển khai công tác thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực như : internet, bưu chính viễn thông, in ấn, xuất bản phẩm. Sau đây là số liệu chi tiết:

TT

Nội dung

Số liệu

Lập biên bản
VPHC

Ra Quyết định
xử phạt

Tổng số tiền xử phạt

Ghi chú

1

 Tổng số đại lý internet công cộng đã kiểm tra trên địa bàn:

392 đại lý

107

107

149.400.000

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

   - Cấp Sở thực hiện:

12 đại lý

6

6

21.000.000

 

   - Cấp huyện thực hiện:

380 đại lý

101

101

128.400.000

 

2

Tổng số DN, cửa hàng kinh doanh Bưu chính, viễn thông đã kiểm tra trên địa bàn:

48

0

0

0

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

   - Cấp Sở thực hiện:

2

0

0

0

Chỉ lập BB kiểm tra HC nhắc nhở

   - Cấp huyện thực hiện:

46

0

0

0

Chỉ lập BB kiểm tra HC nhắc nhở

3

 Tổng số DN, cửa hàng kinh doanh về in ấn, xuất bản phẩm đã kiểm tra trên địa bàn:

32

1

1

1.500.000

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

   - Cấp Sở thực hiện:

1

0

0

0

 

   - Cấp huyện thực hiện:

31

1

1

1.500.000

Chỉ lập BB kiểm tra HC nhắc nhở

4

 Tổng số cá nhân vi phạm:

 

108

 

 

 

5

Tổng số quyết định xử phạt VPHC: 

 

 

108

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

   - Cấp Sở:

 

 

6

 

 

   - Cấp huyện:

 

 

102

 

 

6

Tổng số tiền xử phạt VPHC:

 

 

 

150.900.000

 

   Trong đó:

 

 

 

 

 

   - Cấp Sở thực hiện:

 

 

 

21.000.000

 

   - Cấp huyện thực hiện:

 

 

 

129.900.000

 

7

Tổng số tiền nộp phạt thu được: 

 

 

 

150.900.000

 

8

Tuyên truyền các Văn bản QPPL liên quan đến internet và Game online

170 điểm
 trường

khoảng115.000 học sinh tham gia

 

 

Thanh tra Sở phối hợp P. VHTT các huyện thực hiện

9

Tập huấn các văn bản QPPL về internet và điện thoại di động cho cơ sở kinh doanh internet và đtdđ

tổ chức tại huyện Cao Lãnh với 180 người tham dự

Thanh tra Sở phối hợp P. VHTT huyện Cao Lãnh thực hiện

10

Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra internet cho các phòng VHTT các huyện,thị

12 phòng VHTT các huyện, thị với 50 CBCC tham dự

Thanh tra Sở
 thực hiện

11

Tập huấn các văn bản QPPL về lĩnh  vực internet do VNPT tổ chức

160 đại lý internet công cộng

Thanh tra Sở phối hợp với VNPT Đồng Tháp thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong 6 tháng tới, Thanh tra Sở sẽ tiếp tục cùng các  phòng VHTT các huyện, thị, thành phố tăng cường công tác  kiểm tra, giám sát hơn nữa nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và hạn chế bớt mặt trái của môi trường mạng.

 

 

T_T