Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ kiểm tra và Chuyển giao phần mềm kiểm tra các đại lý internet công cộng INCM Win.

(4/29/2010 9:59:27 AM)
 
Nhằm từng bước đưa hoạt động quản lý, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đi vào nề nếp, hạn chế các tiêu cực nảy sinh, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch tập huấn nghiệp vụ kiểm tra và chuyển giao phần mềm kiểm tra các đại lý internet công cộng INCM Win trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

-   Cung cấp những kiến thức hữu ích về  kỹ năng kiểm tra internet tại các điểm internet công cộng trên địa bàn, đồng thời giúp các cán bộ  phòng VHTT các huyện, thị, thành phố trong tỉnh làm quen với phần mềm kiểm tra đại lý INCM Win và kỹ năng kiểm tra internet, chủ động, tăng cường công tác kiểm tra đại lý internet trên địa bàn quản lý.

-   Hiểu rõ các nội dung trong các văn bản QPPL liên quan đến việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet. Các hình thức xử phạt và mức phạt theo đúng quy định của pháp luật.

-    Giúp cho cán bộ chuyên trách của phòng VHTT huyện, thị, thành phố biết cách thức kiểm tra đại lý internet phù hợp với quy định của pháp luật, biết thực hiện và vận dụng các văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực internet một cách hợp lý và hiệu quả.

II. Đối tượng triển khai:

             Cán bộ chuyên trách và lãnh đạo phòng Văn hóa thông tin các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh.

III. Nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức tập huấn:

1.  Nội dung tập huấn:

            - Bàn giao phần mềm kiểm tra đại lý INCM Win cho 12 phòng VHTT các huyện, thị, thành phố.

            - Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm kiểm tra đại lý INCM Win.

            - Hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, các thao tác kiểm tra.

            - Hướng dẫn các Văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực internet và thông tin điện tử trên internet.

            - Các mẫu biểu văn bản xử phạt VPHC liên quan.

            - Trao đổi, thảo luận.

        2. Thời gian triển khai:  1 buổi sáng ngày 12/5/2010

        3. Địa điểm tập huấn: Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp.

T_T