Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí

(5/17/2019 9:33:07 AM)
 
Ngày 06 tháng 5 năm 2019, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BTTTT Quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí.

Nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí bao gồm: thông tin chính thức về Việt Nam, thông tin quảng bá hình ảnh Việt Nam, thông tin tình hình thế giới vào Việt Nam,… được đăng, phát trên báo chí đối ngoại và báo chí thực hiện việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại, đảm bảo đúng theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân Việt Nam.

          Thông tư cũng quy định rõ vị trí, thời gian đăng, phát đối với từng loại thông tin trên báo chí đối ngoại và báo chí thực hiện việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại, đảm bảo kịp thời, dễ tiếp cận; Khuyến khích các cơ quan báo chí tăng cường số lượng tin, bài, chương trình sản xuất tiếng nước ngoài, tăng số lượng ngôn ngữ nước ngoài để phục vụ các đối tượng ở các quốc gia khác nhau; quy định quyền và trách nhiệm của cơ quan báo chí, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc đăng phát thông tin đối ngoại trên báo chí.

          Các đài phát thanh, truyền hình ở địa phương: phát lại nội dung thông tin đối ngoại đã phát trên đài phát thanh truyền hình quốc gia trên cơ sở thỏa thuận giữa các cơ quan báo chí  về nhu cầu đăng phát; cung cấp thông tin của địa phương để đăng, phát trên báo chí đối ngoại nhằm quảng bá hình ảnh địa phương ra thế giới.

          Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 6 năm 2019.

NTT

 

Các tin cũ hơn:

  • (8/7/2009 9:40:18 AM)