Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

(8/26/2016 8:55:46 AM)
 
Ngày 25/8/2016, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại Sở. Ông Nguyễn Hữu Phục, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hội nghị.

 Tại hội nghị, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động được nghe báo cáo những nội dung trọng tâm: Báo cáo chính trị trình tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chương trình hành động năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa X gắn với thực hiện Kết luận số 116-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

            Phát biểu kết thúc hội nghị, Ông Nguyễn Hữu Phục, Phó Bí thư Đảng ủy Sở đề nghị mỗi đảng viên, đặc biệt là công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cần nêu cao vai trò gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, học tập, nắm vững các chủ trương, quan điểm của Đảng, nghiên cứu kỹ 6 nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội XII xác định, từ đó, đề ra chương trình hành động cụ thể nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội./.

 

NTT