Các Phòng Văn hóa & Thông tin

(2/27/2010 8:32:02 AM)
 

1. Thành phố Cao Lãnh:

- Địa chỉ:                       Số 03, đường 30/4, phường 1.

- Điện thoại:                  067 3851419.

- Fax:                           

- Email:                         phongvhtttpcl@yahoo.com.vn.

- Trưởng phòng:            Lê Quang Thanh - ĐT: 0918 365648.

- Phó Trưởng phòng:     Phạm Giang Đại - ĐT: 0955 439639.

2. Thị xã Sa Đéc:

- Địa chỉ:                       Số 530 Nguyễn Sinh Sắc, khóm 5, phường 1.

- Điện thoại:                  067 3861320.

- Fax:                            067 3861170.

- Email:                         vhtt-sadec@yahoo.com.

- Trưởng phòng:            Nguyễn Thị Tuyết, ĐT: 0918 689003.

- Phó Trưởng phòng:     Nguyễn Trung Tín, ĐT: 0918 929828.

3. Thị xã Hồng Ngự:

- Địa chỉ:   Hùng Vương, ấp An Thạnh A1, khu vực 1, phường An Thạnh.

- Điện thoại:                  067 3563405     

- Fax:                           

- Email:                        

- Trưởng phòng:            Huỳnh Tú Linh, ĐT: 0918 313822

- Phó Trưởng phòng:     Lý Ngọc Trai, ĐT: 0913 138123  

4. Huyện Hồng Ngự

- Địa chỉ:                       Đường Hùng Vương, ấp An thạnh A1, TT. Hồng Ngự.

- Điện thoại:                  067 3837232.

- Fax:                           

- Email:                        

- Trưởng phòng:            Nguyễn Thị Quốc Hương

- Phó Trưởng phòng:     Chung Văn Sum

5. Huyện Cao Lãnh:

- Địa chỉ:              Số 35, Nguyễn Minh Trí, khóm Mỹ Thuận, TT. Mỹ Thọ.

- Điện thoại:                  067 3822202.

- Fax:                            067 3822202.

- Email:                         pvhttthcl@yahoo.com.vn

- Q. Trưởng phòng:       Phạm Hoàng Phương, ĐT: 0913 179580,

                        Email: hoangphuongAB@yahoo.com.vn

- Phó Trưởng phòng:     + Phạm Văn Thuận, ĐT: 0908 878234.

+ Nguyễn Phú Điền, ĐT: 0916 579555.

Email: phudiennguyen@yahoo.com.vn

6. Huyện Tháp Mười:

- Địa chỉ:                       Khóm 3, thị trấn Mỹ An.

- Fax:                           

- Trưởng phòng:            Đoàn Tiến Toản, ĐT: 067 3824233 - 0913.834455

- Phó Trưởng phòng:    

- Email:                         huynh_minhdiep@yahoo.com.vn

7. Huyện Lai Vung:

- Địa chỉ:                       Quốc lộ 80, Khóm I.

- Điện thoại:                  0673848246.

- Fax:                           

- Email:                        

- Trưởng phòng:            Trịnh Tấn Hợp,

ĐT: 067 3848246 – 0913 687270.

                       Email: trinhtanhop1964lv@yahoo.com.vn.

- Phó Trưởng phòng:     + Nguyễn Phát Triển, ĐT: 0918 054436,

                                    Email: namcatu@yahoo.com.vn.

                       + Trần Minh Mẫn, ĐT: 0918 561455,

Email: tranminhmanlaivungdongthap@yahoo.com.vn.

8. Huyện Lấp Vò:

- Địa chỉ:                      

- Điện thoại:

- Fax:                           

- Email:                        

- Trưởng phòng:            Võ Văn Hùng, ĐT: 067 3845128 

- Phó Trưởng phòng:     Trần Thị Kim Phượng, ĐT: 067 3845128

9. Huyện Thanh Bình:

- Địa chỉ:                       TT. Thanh Bình.

- Điện thoại:                  067 3833121.

- Fax:                           

- Email:                         phongvhtt.htb@dongthap.gov.vn                      

- Trưởng phòng:            Nguyễn Tri Lý, ĐT: 0918 170714

- Phó Trưởng phòng:     Lê Văn Dài, ĐT: 0918 365834

10. Huyện Châu Thành:

- Địa chỉ:                       Xã An Nhơn.    

- Điện thoại:                  067 3840045     

- Fax:                           

- Email:                         phongvhttchauthanh@gmail.com

- Trưởng phòng:            Lê Văn Ngà, ĐT: 0913 968170   

- Phó Trưởng phòng:     Nguyễn Văn Luật, ĐT: 0918 933014

11. Huyện Tân Hồng:

- Địa chỉ:                       Ấp 3, đường Nguyễn Huệ, thị trấn Sarài.

- Điện thoại:                  067 3830025.

- Fax:                            067 3831405.

- Email:                         pvhtt.hth@dongthap.gov.vn.

- Trưởng phòng:            Lê Tân Lợi, ĐT: 067 3832017 – 0918 316440.

- Phó Trưởng phòng:     + Dương Thế Hải, ĐT: 0913 101515;

                                    + Lương Anh Đào, ĐT: 0906 360004

12. Huyện Tam Nông:

- Địa chỉ:                      Ấp 3, đường Nguyễn Chí Thanh, TT. Tràm Chim.

- Điện thoại:                  0673827284.

- Fax:                           

- Email:                         pvhtt.htn@dongthap.gov.vn.

- Trưởng phòng:            Nguyễn Hoàng Minh, ĐT: 067 3827184 – 0918 054558

- Phó Trưởng phòng:     Lê Đình Anh, ĐT: 067 3827284 – 0918 359028