Cơ cấu tổ chức

(8/9/2012 11:00:25 AM)
 

  BAN GIÁM ĐỐC SỞ:

           1.Giám đốc:

                                                               Ông Nguyễn Ngọc Thương

                                                               Điện thoại: 067 3873 998

                                                               Email: nnthuong@dongthap.gov.vn

           2. Phó Giám đốc:

                                               Ông Nguyễn Thành Giang

                                                Điện thoại: 067 3873 997–0918 331969

Email: ntgiang@dongthap.gov.vn

           3. Phó Giám đốc:           Ông Nguyễn Hữu Phục

Điện thoại: 067 3877 989–0913 967914

Email: nhphuc@dongthap.gov.vn

  CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:    

1. Văn phòng

 Chánh Văn phòng: Ông Phạm Minh Ngọc

  - Email:             pmngoc@dongthap.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng: Bà Nguyễn Thanh Thảo

 - Email:              ntthao@dongthap.gov.vn

- Điện thoại:       067 3 883 999

            - Fax:                067 3 873 999

  

2. Thanh tra:   

                                    Chánh Thanh tra Sở: Bà Lê Thị Thanh Trúc

                                    - Điện thoại:       067 3 870 444

            - Email:             ltttruc@dongthap.gov.vn

 

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính:

                                                Trưởng phòng: Bà Vũ Thị Thu Hường

- Điện thoại:       067 3 858 858

            - Email:             vtthuong@dongthap.gov.vn

 

4. Phòng Bưu chính - Viễn thông:

                                               Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Nhiều

                                                - Email:             nguyenvannhieu@dongthap.gov.vn

                                               Phó Trưởng phòng: Ông Đỗ Đức Thông

                                               - Email:                   ddthong@dongthap.gov.vn

- Điện thoại:       067 3 873 996

 

5. Phòng Báo chí - Xuất bản:

                                                Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Nhỏ

- Điện thoại:       067 3 877 898

            - Email:             nvnho@dongthap.gov.vn

 

6. Phòng Công nghệ thông tin:

                                                Trưởng phòng: Ông Đoàn Hùng Vũ

                                                - Email:             dhvu@dongthap.gov.vn

                                                Phó Trưởng phòng: Ông Trần Nghĩa Phương

                                                - Email:                  tnphuong@dongthap.gov.vn

- Điện thoại:       067 3 873 995