Hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng Khoá XII

(3/21/2017 4:55:40 PM)
 
Ngày 20/3/2017, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị Khóa XII về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII cho toàn thể đảng viên, công chức và người lao động đang công tác tại Sở. Ông Huỳnh Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hội nghị.

 Tại Hội nghị, đảng viên, công chức và người lao động đã được nghe báo cáo “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Và 4 chuyên đề được thông qua tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII: Chuyên đề 1: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chuyên đề 2: về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Chuyên đề 3: thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Chuyên đề 4: tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017. 

 

          Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy Sở Huỳnh Thanh Sơn đề nghị mỗi đảng viên, đặc biệt là công chức lãnh đạo cần nêu cao vai trò gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, học tập, nắm vững các chủ trương, quan điểm của Đảng, trên cơ sở chức trách nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch của cá nhân và đề ra giải pháp triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

 

                                          NTT