Thông báo mời thầu “Nâng cấp hệ thống quản lý văn bản và điều hành” thuộc dự án “Xây dựng hệ thống thông tin chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp”

(9/27/2019 2:24:56 PM)
 
Tên gói thầu: Gói thầu số 10 - “Nâng cấp hệ thống quản lý văn bản và điều hành” thuộc dự án “Xây dựng hệ thống thông tin chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp”

Nội dung: Nâng cấp hệ thống văn bản quản lý và điều hành và triển khai cho các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh

Thuộc dự án: Xây dựng hệ thống thông tin chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp.

Nguồn vốn: Vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tập trung của tỉnh.

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 14 giờ 30 phút, ngày 13/9/2019 đến 14 giờ 30 phút, ngày 30/9/2019 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: phát hành trên trang http://muasamcong.mpi.gov.vn/

Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: phát hành miễn phí trên trang http://muasamcong.mpi.gov.vn/

Thời gian đóng thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 30/9/2019.

Thông báo có hiệu lực từ ngày 13/9/2019.

Các tin cũ hơn: