Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc dự án “Xây dựng hệ thống thông tin chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp”

(5/29/2019 8:53:38 AM)
 

TÊN GÓI THẦU: Gói thầu số 7 “Xây dựng các dịch vụ nền tảng dùng chung”.

Nội dung: “Xây dựng các dịch vụ nền tảng dùng chung”.

Thuộc dự án “Xây dựng hệ thống thông tin chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp”

Văn bản phê duyệt: 47/QĐ-STTTT ngày 27/5/2019, ông Đoàn Thanh Bình Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp.

Giá gói thầu: 1.257.172.000 đồng.

Giá trúng thầu: 1.097.000.000 đồng.

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp.

Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần công nghệ Sao Bắc Đẩu.

Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Các tin cũ hơn:

  • (8/7/2009 9:40:18 AM)