Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019

(1/8/2019 2:16:14 PM)
 
Sáng ngày 26/12/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức năm 2019; hội nghị do Giám đốc Huỷnh Thanh Sơn và Phó Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Đoàn Thanh Bình chủ trì, với sự tham dự của toàn thể công chức, người lao động thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trong năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở và Ban Chấp hành công đoàn, tập thể công chức, người lao động đã có nhiều cố gắng, nổ lực khắc phục khó khăn, đoàn kết nhất trí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công đoàn cơ sở đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị của cơ quan để xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, vận động công chức, người lao động đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện tốt chức năng của Công đoàn, phối hợp với Thủ trưởng cơ quan thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Tại hội nghị, các công chức, người lao động được nghe: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018, Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan năm 2018, Báo cáo tài chính năm 2018 và dự toán kinh phí năm 2019, Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019, Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua năm 2018, Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019. Với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, dân chủ, các công chức và người lao động đã thảo luận, đóng góp các báo cáo, chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2019, góp ý dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan và các chỉ tiêu thi đua năm 2019.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở và Chủ tịch Công đoàn đã ký giao ước thi đua và phát động thi đua tới toàn thể công chức, người lao động. Hội nghị biểu quyết thông qua Nghị quyết với quyết tâm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, nâng cao trách nhiệm của tổ chức công đoàn và trách nhiệm công chức, người lao động để hoàn thành tốt các nhiệm vụ và chỉ tiêu đề ra cho năm 2019./.

GEM