Thông báo mời thầu gói thầu số 4: Giám sát

(10/3/2018 9:01:45 AM)
 
Thuộc dự án: Xây dựng hệ thống thông tin chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp

Nội dung: Giám sát các gói thầu số 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

          Nguồn vốn: Vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tập trung của Tỉnh.

          Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp

          Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

          Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 14 giờ 30 phút, ngày 05/10/2018 đến trước 14 giờ 30 phút, ngày 25/10/2018.

          Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp, số 12 Đường Trần Phú, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp. Số điện thoại: 0277 3873999, Fax: 00277 3873999, Email: stttt@dongthap.gov.vn

          Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng

          Thời gian đóng thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 25/10/2018.

          Thông báo có hiệu lực từ ngày 05/10/2018.