UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt thiết kế thi công và tổng dự toán dự án Xây dựng Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp

(9/24/2018 7:38:53 AM)
 
Triển khai Khung Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh, UBND tỉnh Đồng Tháp vừa quyết định phê duyệt thiết kế thi công và tổng dự toán dự án Xây dựng Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp (Dự án nhóm B).

Nội dung đầu tư gồm có 02 hạng mục chính: Hạng mục phần mềm (xây dựng các dịch vụ nền tảng dùng chung, cơ sở dữ liệu nền tảng dùng chung, phần mềm dùng chung và dịch vụ công trực tuyến); Hạng mục thiết bị phần cứng bao gồm các trang thiết bị công nghệ thông tin.

Việc triển khai dự án nhằm thúc đẩy mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước trong tỉnh;  xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh một cách đồng bộ đi đôi với tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, đảm bảo mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử theo Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ.                            

                                                                     NTT