Tập huấn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

(7/6/2018 10:13:02 AM)
 
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số 09/UBND-KSTTHC ngày 04/5/2018, trong hai ngày 02 và 03/7/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hai lớp tập huấn trực tuyến với hơn 80 điểm cầu và hơn 1.000 cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và nhân viên Bưu điện tỉnh, huyện tham dự về sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 do tỉnh cung cấp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Các học viên được giới thiệu quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 từ khâu tra cứu danh mục dịch vụ công trực tuyến, tải các biểu, mẫu, tạo lập các file theo yêu cầu của từng dịch vụ, tạo lập tên người dùng và khai báo, gửi các file hồ sơ trực tuyến theo yêu cầu của từng dịch vụ đến việc kiểm tra kết quả thực hiện trực tuyến trên mạng; đồng thời, trực tiếp thực hành đối với một số dịch vụ công trực tuyến.

          Qua tập huấn, hầu hết cán bộ, công chức, viên chức nắm vững cách nộp hồ sơ trực tuyến và các tiện ích của cổng dịch vụ công trực tuyến mang lại. Những cán bộ, công chức, viên chức này sẽ là những người tiên phong trong việc thực hiện DVC trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh và sẽ lan tỏa trong cộng đồng nhất là việc thúc đẩy các tổ chức, doanh nghiệp và công dân thực hiện. Phấn đấu trong năm 2018, có từ 40% trở lên hồ sơ được nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công của tỉnh./.

GEM