Hội nghị Sơ kết ngành thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm 2018

(7/3/2018 6:29:27 PM)
 
Chiều ngày 28/6/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị Sơ kết ngành Thông tin và truyền thông với sự tham dự của lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố.

 6 tháng đầu năm 2018, ngành thông tin và truyền thông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả. Công tác định hướng tuyên truyền kịp thời, sát thực tiễn và đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước; Thông tin đối ngoại được tăng cường, góp phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh tỉnh Đồng Tháp ra khu vực và thế giới; các dịch vụ bưu chính, viễn thông, internet và truyền hình trả tiền phát triển đa dạng, chất lượng dịch vụ được nâng cao; thông tin liên lạc qua mạng bưu chính, mạng viễn thông bảo đảm thông suốt, kịp thời; hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền thanh, truyền hình tiếp tục phát triển, đảm bảo phục vụ yêu cầu chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành và của nhân dân; an toàn, an ninh thông tin mạng được đảm bảo.

          Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đề xuất khắc phục những hạn chế thiếu sót trong thời gian qua và kiến nghị một số giải pháp thúc đẩy phát triển ngành về các lĩnh vực: Ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện xây dựng nông thôn mới; việc sử dụng: dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, hệ thống email công vụ, hội nghị truyền hình trực tuyến; tuyên truyền chuyển đổi mã mạng, làm gọn mạng cáp viễn thông,...

          Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông – Huỳnh Thanh Sơn ghi nhận các kết quả đạt được trong thời gian qua và giải đáp ý kiến, kiến nghị của các đại biểu tham dự Hội nghị; Giám đốc Sở đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông để thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành và mang lại hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

NT