Thông báo mời thầu dự án: Tăng cường an toàn, an ninh thông tin mạng cho các cơ quan nhà nước.

(8/17/2017 4:31:12 PM)
 
TÊN GÓI THẦU: Gói thầu số 4: Mua sắm, cài đặt bản quyền phần mềm, thiết bị lưu trữ và máy chủ.

          Nội dung: Mua sắm, cài đặt bản quyền phần mềm, thiết bị lưu trữ và máy chủ.

Thuộc dự án: Tăng cường an toàn, an ninh thông tin mạng cho các cơ quan nhà nước.

Nguồn vốn: Ngân sách tập trung do tỉnh quản lý và phân bổ.

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 14 giờ 30 phút, ngày 23/8/2017 đến 14 giờ 30 phút, ngày 05/9/2017 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp. Số 12, đường Trần Phú, P.1, TP Cao Lãnh, ĐT.

Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 VNĐ

Thời gian đóng thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 05/9/2017.

Thông báo có hiệu lực từ ngày 17/8/2017.