Danh sách điện thoại - thư điện tử Công chức - Viên chức

(7/18/2017 3:01:13 PM)
 

 SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ĐỒNG THÁP

Số 12, đường Trần Phú, Phường 1, thành phố Cao Lãnh

Hộp thư điện tử: stttt@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773873999, fax: 02773873999

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

ĐIỆN THOẠI - HỘP THƯ

ĐIỆN TỬ

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

I

LÃNH ĐẠO SỞ

1

Huỳnh Thanh Sơn

Giám đốc

3873997

0913 967 690

 htson@dongthap.gov.vn

2

Nguyễn Thành Giang

Phó Giám đốc

3873998

0918 331969

ntgiang@dongthap.gov.vn

3

Nguyễn Hữu Phục

Phó Giám đốc

3 877989

0913  967914

nhphuc@dongthap.gov.vn

4

Nguyễn Tấn Hoàng

Phó Giám đốc

3 857531

0913 794800

hoangnt@dongthap.gov.vn

5

Đoàn Thnh Bình

Phó Giám đốc

3 859979

0939 189078

dtbinh@dongthap.gov.vn

II

VĂN PHÒNG

1

Phạm Minh Ngọc

Chánh Văn phòng

3 883999

0918 533133

pmngoc@dongthap.gov.vn

2

Nguyễn Quốc Cường

Phó Chánh Văn phòng

3 883999

0918 000114

nqcuong@dongthap.gov.vn

3

Nguyễn Thanh Thảo

Phó Chánh Văn phòng

3 883999

0949 969134

ntthao@dongthap.gov.vn

4

Nguyễn Thị Nhi

Công chức

3 873999

0977 476233

ntnhi@dongthap.gov.vn

5

Nguyễn Văn Tiếp

Lao động hợp đồng

3 873999

0975 407531

nvtiep@dongthap.gov.vn

6

Phạm Văn Phương

Lao động hợp đồng

3 873999

0918 200866

pvphuong@dongthap.gov.vn

7

Nguyễn Thị Thuận

Lao động hợp đồng

3 873999

0983 758937

lmthien.snv@dongthap.gov.vn

III

THANH TRA

1

Lê Thị Thanh Trúc

Chánh Thanh tra

3 870 444

0912 862 863

ltttruc@dongthap.gov.vn

2

Nguyễn Văn Nhiều

Phó Chánh Thanh tra

3 870 444

0911 055 955

nvnhieu@dongthap.gov.vn

IV

PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

1

Vũ Thị Thu Hường

Trưởng phòng

3 858858

0918 611711

vtthuong@dongthap.gov.vn

2

Trương Thị Kim Duyên

Kế toán trưởng

3 858858

0909 172010

ttkduyendongthap.gov.vn

3

Dương Thị Thuý Kiều

Công chức

3 858858

0943 369080

dttkieu@dongthap.gov.vn

V

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1

Nguyễn Thanh Phong

Phó Trưởng phòng

3 873995

0125 2345679

ntphong@dongthap.gov.vn

2

Châu Văn Tiền

Công chức

3 873995

0917 116 189

cvtien@dongthap.gov.vn

3

Thị Kim Loan

Công chức

3 873995

0939 377466

ltkloan@dongthap.gov.vn

4

Huỳnh Thị Bích Ngọc

Công chức

3 873995

0932 986 909

htbngoc@dongthap.gov.vn

5

Huỳnh Yến Nhi

Công chức

3 873995

01266 730 269

hynhi@dongthap.gov.vn

VI

PHÒNG THÔNG TIN - BÁO CHÍ – XUẤT BẢN

1

Nguyễn Ngọc Thuỷ

Phó Trưởng phòng

3 877898

0939  360099

nnthuy@dongthap.gov.vn

2

Nguyễn Văn Nhỏ

Phó Trưởng phòng

3 877898

091 3844781

nvnho@dongthap.gov.vn

3

Nguyễn Thị Ngọc Hân

Công chức

3 877898

093 5090600

ngochan@dongthap.gov.vn

4

Ngô Bá Toàn

Công chức

3 877898

0939 706989

nbtoan@dongthap.gov.vn

VII

PHÒNG BƯU CHÍNH – VIỄN THÔNG

1

Đỗ Đức Thông

Phó Trưởng phòng

3 973996

0913 116465

ddthong@dongthap.gov.vn

2

Nguyễn Phúc Tâm

Công chức

3 973996

0916 339977

nptam@dongthap.gov.vn

3

Lê Quang Hiệp

Công chức

3 973996

0913 887253

lqhiep@dongthap.gov.vn

4

Hồ Hồng Thẩm

Công chức

3 973996

0917 890369

hhtham@dongthap.gov.vn

VIII

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số 12, đường Trần Phú, Phường 1, thành phố Cao Lãnh

Hộp thư điện tử: ttcntttt@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773873999, fax: 02773873999

1

Đoàn Hùng Vũ

Giám đốc

3.630.666

0918 366566

dhvu@dongthap.gov.vn

vudoanit@gmail.com

2

Nguyễn Thanh Tuấn

Phó Giám đốc

3.855.114

0919.128.588

nttuan@dongthap.gov.vn

3

Lê Trần Mỹ Dung

Phó Trưởng phòng HC - TH

3.856.218

0939.236.669

ltmdung@dongthap.gov.vn, letranmydung@gmail.com

4

Nguyễn Thị Cẩm Thu

Kế toán trưởng

3876667

0939.749.846

ntcthu@dongthap.gov.vn

5

Nguyễn Kim Hoàng

Chuyên viên

3876667

0868 964 278

nkhoang@dongthap.gov.vn

6

Võ Hồng Cẩm Giang

Chuyên viên

3876667

0169.414.5216

vhcgiang@dongthap.gov.vn

7

Nguyễn Quốc Vinh

Trưởng phòng

3.856.113

0919.029.099

nqvinh@dongthap.gov.vn

8

Nguyễn Phi Tân

Phó Trưởng phòng

3.856.113

0939.226.986

nptan@dongthap.gov.vn

9

Bùi Minh Thiện

Chuyên viên

3.856.113

0939.282.986

bmthien@dongthap.gov.vn

10

Lục Gia Hùng

Chuyên viên

3.856.113

0939.334.531

lghung@dongthap.gov.vn

11

Nguyễn Thiện Bình

Chuyên viên

3.856.113

0907.874.864

ntbinh@dongthap.gov.vn

12

Nguyễn Phạm Thanh Tâm

Phó Trưởng phòng

3.856.219

0966.666.390

nguyentam@dongthap.gov.vn

13

Lê Văn Sang

Phó Trưởng phòng

3.856.219

0907.675.018

lvsang@dongthap.gov.vn

14

Trần Phước Dư

Chuyên viên

3.856.219

0939649669

du.tranphuoc

15

Đoàn Nguyễn Đăng Khoa

Chuyên viên

3.856.219

0167.5720.789

dangkhoadn92@gmail.com

16

Nguyễn Ngọc Duy

Chuyên viên

3.856.219

01264.428.347

nnduy@dongthap.gov.vn

17

Lê Văn Phước  

Phó Trưởng phòng

3856112

0919.319.391

lvphuoc@dongthap.gov.vn

18

Nguyễn Trung Trí 

Phó Trưởng phòng

3856112

0946.086.066

trungtri@dongthap.gov.vn

19

Huỳnh Anh Huy

Chuyên viên

3856112

0907.801.444

hahuy@dongthap.gov.vn

20

Nguyễn Sơn Tùng

Chuyên viên

3856112

0972.187.784

nstung@dongthap.gov.vn

21

Nguyễn Thị Thu Thơ

Chuyên viên

3856112

01999.655.955

ntttho@dongthap.gov.vn

22

Nguyễn Văn Thành

Lao động hợp đồng

3876667

0913 767757

 

23

Nguyễn thành Tâm

Lao động hợp đồng

3876667

0126.8814.868