Kế hoạch tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

(2/17/2016 2:23:28 PM)
 
Ngày 04 tháng 02 năm 2016, Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

 Kế hoạch tuyên truyền bầu cử của Ủy ban bầu cử tỉnh nêu rõ ý nghĩa, mục đích yêu cầu, nội dung và hình thức tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

          Công tác thông tin, tuyền truyền bắt đầu từ ngày tỉnh triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2020 (ngày 05/02/2016) đến hết ngày 16/6/2016 và chia thành 03 đợt: đợt 01 từ ngày 05/02/2016 đến ngày 16/4/2016, đợt 2 từ ngày 17/4/2016 đến ngày 22/5/2016 và đợt 3 từ ngày 23/5/2016 đến ngày 16/6/2016.

          (Xem toàn văn Kế hoạch tại đây)

                                                                                                                                                                        NTG