Thông báo mời thầu dự án Nâng cấp hệ thống thiết bị phát thanh cơ sở

(3/30/2015 3:35:51 PM)
 
TÊN GÓI THẦU: Gói thầu số 6: Thi công và lắp đặt trụ anten (bao gồm thiết bị) thuộc dự án Nâng cấp hệ thống thiết bị phát thanh cơ sở.

          Nội dung: Thi công và lắp đặt trụ anten (bao gồm thiết bị). 

Thuộc dự án: Nâng cấp hệ thống thiết bị phát thanh cơ sở.

Nguồn vốn: Ngân sách cấp tỉnh và Ngân sách cấp huyện.

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi một túi hồ sơ.

Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 14 giờ ngày 02/4/2015 đến 14 giờ ngày  21/4/2015 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp. Số 12, đường Trần Phú, P.1, TP Cao Lãnh, ĐT

Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 VNĐ

Thời gian đóng thầu: 14 giờ ngày 21/4/2015

         Thông báo có hiệu lực từ ngày 30/3/2015.

Thúy Kiều