Thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp thiết bị, bàn, ghế giai đoạn 1 thuộc dự án Xây dựng mô hình Tổ nông dân hội nhập và website Bạn nhà nông

(10/31/2014 2:45:39 PM)
 
Gói thầu: Cung cấp thiết bị, bàn, ghế giai đoạn 1 thuộc dự án Xây dựng mô hình Tổ nông dân hội nhập và website Bạn nhà nông theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng.

Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp hoặc thông tin trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa chỉ liên hệ: Số 12 Trần Phú, phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Điện thoại:  067.3873995 Fax: 067.3873999

Hồ sơ mời thầu được phát hành miễn phí trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn

Thời gian mở thầu vào lúc 07 giờ 00, ngày 13 tháng 11 năm 2014.