Thông báo mời thầu dự án Ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành

(11/1/2013 10:25:11 AM)
 

 

 

 

 GÓI THẦU : Gói thầu số 02 thuộc dự án Ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành 

Nội dung : Cung cấp và triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành 
Thuộc dự án : " Ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành " 
Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước 
Bên mời thầu : Sở Thông tin và Truyền thông 
Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi 
Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 8 giờ ngày 11/11/2013 đến trước 14 giờ ngày 29/11/2013 (trong giờ hành chính) 
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : Số 12, đường Trần Phú, P.1, thành phố Cao lãnh, ĐT 
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu : 1.000.000 VNĐ 
Thời gian đóng thầu : 14 giờ ngày 29/11/2013 
Thông báo có hiệu lực từ ngày 01/11/2013 

                                                                                dttkieu