Thông báo mời thầu dự án Ứng dụng phần mềm một cửa điện tử giai đoạn II

(10/10/2013 9:08:08 AM)
 

 GÓI THẦU: Gói thầu số 01 thuộc dự án Ứng dụng phần mềm một cửa điện tử giai đoạn II

Nội dung: Cung cấp thiết bị và phần mềm hệ thống

Thuộc dự án: “Ứng dụng phần mềm một cửa điện tử giai đoạn II”

Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước do Tỉnh quản lý

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi

Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 09 giờ ngày 10/9/2013 đến 14 giờ ngày 21/10/2013 (trong giờ hành chính)

Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông, Số 12, Đường Trần Phú, P.1, TP Cao Lãnh, ĐT

Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 VNĐ

Thời gian đóng thầu: 14 giờ ngày 21/10/2013

Thông báo có hiệu lực từ ngày 10/10/2013

                                                                                                                                                                        dttkieu