Thông báo mời thầu dự án Ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành

(9/25/2013 8:04:41 AM)
 

 

 

              TÊN GÓI THẦU: Gói thầu số 01:  thuộc dự án Ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành

Nội dung: Cung cấp thiết bị và phần mềm hệ thống

Thuộc dự án: “Ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành”

Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước do Tỉnh quản lý

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi

Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 09 giờ ngày 24/9/2013 đến 09 giờ ngày 08/10/2013 (trong giờ hành chính)

Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông, Số 12, đường Trần Phú, P.1, TP Cao Lãnh, ĐT

Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 VNĐ

Thời gian đóng thầu: 09 giờ ngày 08/10/2013

Thông báo có hiệu lực từ ngày 24/9/2013

                                                                                                                                                                dttkieu