Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Tháp năm 2013

(3/11/2013 1:57:15 PM)
 
Căn cứ Quyết định số 1096/QĐ-UBND.HC ngày 25 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phê duyệt kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Tháp; Ngày 8/3/2013 Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Tháp năm 2013.

 

Theo đó, các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đáp ứng điều kiện theo quy định thì được hỗ trợ thiết lập hệ thống thư điện tử và website để quảng bá sản phẩm miễn phí nếu có nhu cầu.

Cụ thể:

- Số lượng và nội dung hỗ trợ: triển khai cài đặt, cấu hình, hướng dẫn sử dụng hệ thống thư điện tử với tên miền dùng riêng của doanh nghiệp (số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ: 30); Xây dựng website để quảng bá sản phẩm và thông tin doanh nghiệp (số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ: 12).

- Đối tượng được hỗ trợ: các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Chi phí: từ ngân sách nhà nước cấp cho Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian thực hiện: trong năm 2013.

Chi tiết xem file đính kèm

NTT