Kế hoạch Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011 - 2015

(2/27/2013 3:16:39 PM)
 
Thực hiện Quyết định số 1231/QĐ-TTg ngày 7/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011 - 2015, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp xây dựng kế hoạch thực hiện trên địa bàn Tỉnh.