CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản Về việc góp ý dự thảo Quyết định danh mục Dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
Ký hiệu 76/STTTT-CNTT
Ngày ban hành 12-02-2020
Hình thức văn bản Công văn
File đính kèm Ban sao gopyduthao.pdf