TIN HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN

Tập huấn hoạt động truyền thông về du lịch và nghiệp vụ truyền thanh cơ sở

Từ ngày 07/8 đến ngày 09/8/2019, tại Khu Du lịch Mỹ Trà, Thành phố Cao Lãnh, Cục Thông tin cơ sở và Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn hoạt động truyền thông về Du lịch và Nghiệp vụ truyền thanh cơ sở cho gần 200 người làm công tác truyền thanh cấp huyện, cấp xã và các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh.
Xem tiếp

TIN CHUYÊN NGÀNH

KẾ HOẠCH - DỰ ÁN